Çevre

Taş devrinden günümüze insan hayatında kesintisiz kullanılan tek şey taştır. Üstelik modernleşen dünyamızda taşa, dolayısı ile agregaya olan ihtiyaç her gün artmaktadır.  Agrega yani kırma taş ve çimento gibi agrega kökenli yapı ürünleri günlük hayatımızın bir parçasıdır. Artan nüfus ve hızlı kentleşmeye paralel olarak agrega ve türevlerine olan ihtiyaç da artmaktadır. Dünyada fert başına en fazla tüketilen suyu agrega takip eder.

İnşaat sektörü başta olmak üzere, boya, kâğıt, yem, gübre gibi birçok sanayi imalatında kullanılan, taş ocaklarından çıkarılan ve kırıldıktan sonra boyutlarına göre tasnif edilen kırma taş, agrega olarak bilinmektedir. Ülkemizde ekonominin ve yaşam kalitesinin gelişmesinde agrega madenciliği çok önemli bir yere sahiptir.  Dünya genelinde agrega üretimi tüm maden üretimi içinde birinci sıradadır.

Agrega madenciliği, diğer sanayi yatırımları gibi istenilen herhangi bir yerde yapılabilme alternatifine sahip değildir. Hammadde olarak kullanım amacına uygun fiziksel, mekanik, kimyasal ve mineralojik özelliklere sahip rezervler bulunduğu yerlerde işletilmek zorundadır. Agrega sektörü, önemli ölçüde ulusal inşaat faaliyetleri ile ilgili olması, istihdam potansiyeli, başta inşaat sanayi olmak üzere diğer sektörlerle yoğun girdi-çıktı ilişkisi içinde olması özelliği nedeniyle Türkiye ekonomisinin vazgeçilemez sektörlerindendir.

Sürdürülebilir kalkınma prensipleri çerçevesinde üretim faaliyet sonunda sahayı son kullanım özelliklerine göre doğaya kazandırmayı amaçlayan kanunlar, sektörü doğal ve sosyal çevre ile daha bütünleşmiş ve barışık yaşamaya sevk etmektedir. 5177 sayılı yasa ile getirilen “çevreye uyum projesi” hükmü ile agrega üretimi sonucu oluşan kazı alanları, verilen projeye uygun rehabilite edilerek (oluşan çukurların doldurulması, sahanın ağaçlandırmaya uygun hale getirilmesi vb) doğaya tekrar kazandırılmaktadır.

Çevre yönetim sistemi çalışmalarına, işletmemizde uygulanan süreçlerin her kademesi ve tüm çevresel etki analizlerinin incelenmesi ile başlandı. Yapılan analizlerin tüm girdilerinin, ürünlerinin, emisyonlarının ve atıklarının çevresel etkileri konusunda yapılan değerlendirmeler sonucunda bir çevresel etkiler listesi oluşturuldu. Bu listedeki etkiler önem sırasına göre sıralandı ve buna bağlı olarak çeşitli hedef ve amaçlar belirlendi. Her hedef için oluşturulan faaliyet planları ile de sistemin eksiklerinin giderilmesi ve ilerlemesi sağlandı.

Şirketimizin çevreye karşı duyarlılığını ve sorumluluğunu özetleyen ve çevre standardının gerekleri ile çevreye yönelik amaç ve hedeflerimizi kapsayan bir çevre politikası belirledik. İşletmemizdeki iyileştirme çalışmaları ve düzenlemeler bu çevre politikası çerçevesinde yapıldı. Hazırlanan prosedür, çalışma talimatları ve yapılanlar hakkında tüm çalışanlarımıza ve hizmet veren tedarikçilerimize çeşitli eğitimler verildi.

Şirketimizde kullandığımız tüm iş makinaları ve araçlar Euro 4 ve Euro 5 motorin ile çalışan motorlara sahiptir. Faaliyet gösterdiğimiz arazilerin bir bölümünde kimyasal gübre ve ilaçlama yapılmaksızın doğal tarım faaliyetlerimiz devam etmektedir.

© USTAOĞLU MADENCİLİK ve İNŞAAT SANAYİ 2019